Regulamin zajęć 2023/2024

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W CENTRUM SPORTU I KULTURY „SIDZINA”

 1. Centrum Sportu i Kultury „ Sidzina” jest obiektem  Gminy Kraków zarządzanym przez Zarząd Infrastruktury  Sportowej w Krakowie.
 2. Operatorem Centrum Sportu i Kultury jest OSKF „ ORZEŁ” Sidzina.
 3. Centrum stanowią : boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko boczne ze sztuczną trawą do piłki nożnej oraz budynek,  w którym znajdują się : sala fitness, sale do zajęć dydaktycznych, sala konferencyjna, kawiarnia, część administracyjno – biurowa.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH :

 1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach w CSiK „Sidzina” stosuje się do wszystkich zajęć prowadzonych w Centrum ( z wyłączeniem szkółki piłki nożnej).
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w  CSiK Sidzina.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CSiK Sidzina jest uiszczenie opłaty uczestnika zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Uiszczenie opłaty uczestnika jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu.

 II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA :

 1. Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik opłat wprowadzony zarządzeniem Prezesa Centrum Sportu i Kultury „ Sidzina” na dany rok kulturalno – oświatowy.
 2. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci( rodzeństwo)  na zajęcia plastyczne  opłata za drugie zajęcia wynosi 70 % składki.
 3. Opłata uczestnika jest opłatą abonamentową i nie podlega zwrotom, uwzględnione zostały w niej wszystkie dni wolne : przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.
 4. Płatności należy realizować do  20 – dnia  każdego miesiąca :

a) CSiK , pok. 101 ( I pietro) od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00

b) polecenie przelewu na rachunek CSiK „Sidzina”

     41 1240 1444 1111 0010 5888 9858

 • O zaległych opłatach dyrekcja CSiK „Sidzina” będzie informowała.
 • W przypadku braku terminowej wpłaty prowadzący zajęcia ma prawo nie przyjąć uczestnika na zajęcia.
 • Tylko miesięczna nieobecność dziecka na zajęciach zwalnia z opłaty uczestnika.
 • Jednorazowe ( orientacyjne) zajęcia płatne zgodnie z cennikiem opłat.
 • Jednorazowa frekwencja na zajęciach w miesiącu płatna zgodnie z cennikiem opłat.
 • Natomiast kilku razowa ( niepełna) frekwencja kwalifikuje do całej opłaty miesięcznej i dotyczy opłaty za wszystkie zajęcia organizowane  w Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”.
 • W przypadku całkowitej rezygnacji z udziału w zajęciach( rezygnacja następuje na koniec każdego miesiąca) rodzic lub opiekun dziecka jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie prowadzącego i dyrekcję CSiK . W przeciwnym razie uczestnik będzie zobowiązany do dalszego opłacania zajęć.
 • Na prośbę uczestnika Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” wydaje faktury zapłaty z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 • Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1.  Centrum Sportu i Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, jak również odwołania terminu zajęć w nagłych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje osoby uczęszczające na zajęcia. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie w porozumieniu z uczestnikami.
 2. Centrum Sportu i Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bądź przesunięcia terminu jego rozpoczęcia w przypadku wymaganej liczby osób.
 3. Centrum Sportu i Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia lub wprowadzenia czasowego zastępstwa.
 4. Uczestnicy zajęć ( bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na fotografowanie lub inną rejestrację zajęć w zakresie obrazu lub dźwięku wyłącznie do celów dokumentowania i promowania działalności statutowej, popularyzacji działań edukacyjnych Centrum Sportu i Kultury , w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika na stronach internetowych Centrum, na plakatach, ulotkach, zaproszeniach, folderach, banerach, w prasie, citylight”ach. Centrum Sportu i Kultury zobowiązuje się nie wykorzystywać wizerunku uczestników w celach komercyjnych oraz nie przekazywać innym podmiotom do celów komercyjnych.
 5. Uczestnicy zajęć ( bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów ( w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres e – mail, numer telefonu, w celach zorganizowania i realizacji zajęć. Podanie danych osobowych obligatoryjnych jest warunkiem zapisania na zajęcia. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury ul. Działowskiego 1,   30 – 399 Kraków. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania    i zmian.
 6. Uczestnicy zajęć  w trakcie zajęć prowadzonych przez Centrum Sportu i Kultury są zobligowani do postępowania  zgodnego z poleceniami instruktora prowadzącego zajęcia oraz są zobligowani do postępowania niezakłócającego prowadzenia zajęć i nieutrudniającego innym uczestnikom udziału w zajęciach.
 7. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia pozwalającym im na udział w danych zajęciach w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób. Rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobligowani są do poinformowania instruktora o szczególnych okolicznościach związanych ze stanem zdrowia dziecka.
 8. W przypadku pogorszenia samopoczucia, pojawienia się niepokojących objawów uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Dyrekcja, Personel Centrum Sportu i Kultury nie odpowiada za uczestników niepełnoletnich i innych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych , którzy pozostają po zajęciach na terenie obiektu bez opieki rodziców bądź opiekunów.

             IV. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU CENTRUM SPORTU I KULTURY

 1. Uczestnicy zajęć mają bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę,
   w której odbywają się zajęcia .
 2. Uczestnicy bądź ich rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie i wyposażeniu sal spowodowane umyślnie.
 3. Uczestnicy zajęć w trakcie przebywania na terenie Centrum są zobligowani do postępowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy i prowadzący są zobligowani do pozostawienia sali po zajęciach w takim stanie, w jakim ją zastali.
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie instytucji Centrum Sportu i Kultury nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne  przestrzeganie stosownych przepisów porządkowych,  przeciwpożarowych , BHP i SANEPIDU.
 7. Na terenie Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, wnoszenia i używania na terenie Centrum broni i innych przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla osób lub mienia.

               V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje związane z funkcjonowaniem Centrum nie ujęte w regulaminie podejmuje operator obiektu.